Ważna informacja dla rodziców / prawnych opiekunów nowo przyjętych uczniów

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie informuje rodziców/ prawnych opiekunów  wszystkich nowo przyjętych uczniów o obowiązkowym dostarczeniu  na pierwsze spotkanie oryginalnej, kompletnej dokumentacji  wymaganej w rekrutacji:

a) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK Frankfurt – załącznik nr 1,

b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK Frankfurt – załącznik nr 2,

c) oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,

d) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,

Poniższe dokumenty rekrutacyjne dostarcza się również na pierwszym spotkaniu we wrześniu:

1) kopię aktu urodzenia,

2) kopię dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu),

3) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie niemieckim,

4) kopia ostatniego świadectwa szkolnego w przypadku ucznia przyjeżdżającego bezpośrednio z Polski.

Załączniki dostepne są do pobrania w dziale "Rekrutacja".

 

Kompletne dokumenty należy przekazać  w „koszulce” wychowawcy klasy.

 

Kierownik SPK Frankfurt

Mgr Eulalia Tomys