Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP

 w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

w szkole podstawowej od 1 września 2019 r.

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat  (4/26). Praca w soboty.

I. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym
lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są
to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacjina stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej za granicą jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575
z późn. zm.):

 

Zgodnie z § 5.1. ww. rozporządzenia „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w klasach I–III szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która
:

 

1. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2. ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1. wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi poza granicami Polski;

2. znajomość polskiego systemu edukacji

3. doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. dyspozycyjność do pracy w sobotę.

6. kreatywność i dostępność czasowa poza obowiązkowymi godzinami dydaktycznymi,

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1.   list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,

 

2.   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

3.   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

 

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

-    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

-    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy
o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez
Szkolny Punkt Konsultacyjnyprzy Konsulacie Generalnym RP  w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem , Doernweg 53, 65760 Eschborn,  wchodzący w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicąz siedzibąw Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale
w procesie rekrutacji.

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia
o niekaralno
ści z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN)
i wykonania bada
ń lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia
10 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00 na adres:  
Frankfurt@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Frankfurt, 18.07.2019

*Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 września 2019 r. stanie się szkoła polską, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szkołę polską - należy rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich