Wybór Trójek Klasowych

Drodzy Rodzice,

prosimy o wybranie na spotkaniu 7 września Trójek Klasowych. Poniżej szczegółowe informacje.

1. Wybór nowych rad rodziców w każdej klasie (Trójek Klasowych i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców szkoły) odbywa się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w roku szkolnym 2019/2020, tj. dnia 7 września 2019 roku.

2. Rodzice w każdej klasie wybierają ze swojego grona dwie (przewodniczącego i skarbnika) lub trzy osoby (przewodniczącego, zastępcę oraz skarbnika), tworzące radę rodziców klasy, tzw. Trójkę Klasową oraz wybierają spośród nich lub spoza Trójki Klasowej osobę, która jako przedstawiciel będzie reprezentować klasę w Radzie Rodziców (RR) szkoły.

  • a) Organizacją wyborów zajmuje się wychowawca klasy ,
  • b) Wybory są jawne,
  • c) Wybory do Trójki Klasowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych przez rodziców kandydatów, wyrażających osobiście ustną zgodę na kandydowanie, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch i z zachowaniem zasady, że każdego ucznia może reprezentować tylko jedna osoba (ojciec, matka, opiekun prawny).
  • d) W skład Trójki Klasowej wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
  • e) Wybór osoby mającej reprezentować klasę w Radzie Rodziców szkoły odbywają się przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych przez rodziców kandydatów, wyrażających osobiście ustną zgodę na kandydowanie.
  • f) Przedstawicielem klasy w Radzie Rodziców szkoły zostaje osoba, która podczas głosowania uzyskała największą liczbę głosów.
  • g) Dane osób z wyboru wychowawca każdej klasy przekazuje do kierownika szkoły.

3. We wszystkich kwestiach spornych, nieobjętych powyższymi przepisami, głos rozstrzygający mają Wychowawcy klas oraz do czasu nowych wyborów aktualnie działające Prezydium Rady Rodziców i Kierownik Szkoły.

Prosimy o przekazanie adresów e-mail Tójki każdej klasy na adres pubpn@objectspace.net w celu aktualizacji listy rozsyłkowej z informacjami szkolnymi.

*** Pierwsze zebranie nowej Rady Rodziców i wybory zarządu odbęda się na spotkaniu 28 września. ***