Rekrutacja do SPK Frankfurt na rok szkolny 2019/20

Rekrutacja do Szkoły Polskiej we Frankfurcie nad Menem ( od 1 wrzenia 2019 r. Szkoły Polskiej we Frankfurcie w skrócie SPL Frankfurt).

Rekrutacja trwa od 15 maja  do 15 czerwca 2019 r..

Informacje

dla rodziców  zapisujących dzieci po raz pierwszy do Szkoły Polskiej we Frankfurcie

oraz dla rodziców, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w Szkole Polskiej we Frankfurcie   

Informacje ogólne :

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, który  od 1 września 2019 r. zmienia nazwę na :  Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole działającej w systemie niemieckim- czyli języka polskiego, a w klasach starszych dodatkowo wiedzy o Polsce czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie).

W skład szkoły wchodzi 8- letnia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcace( trzyletnie- dla absolwentów Gimnazjum i czteroletnie dla absolwentów Szkoły Podstawowej).

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe. 

Wszyscy chętni uczniowie otrzymują polskie  legitymacje szkolne.

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej:

- język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej;

- język polski od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum;

- wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum;

       System zjazdów  

      Uczniowie  w ciągu roku szkolnego mają 20  zjazdów, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i  począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej- wiedzy o Polsce. Takie zjazdy odbywają się wyłącznie w soboty.  Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co 2 tygodnie.

 Nauczyciele

W Szkole Polskiej we Frankfurcie nad Menem pracują nauczyciele  następujących specjalności :

edukacji wczesnoszkolnej,  języka polskiego, historii, geografii, bibliotekarstwa. 

Wszyscy nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne,  kierunkowe ( ukończone studia bądź kursy  uprawniające do uczenia danego przedmiotu), jak również kursy kwalifikacyjne, umożliwiające zgodnie z polskim prawem, pracę w szkołach polskich poza granicami.     

Przyjmowanie nowych uczniów  do szkołydo klasy I Szkoły Postawowej:

W roku szkolnym 2019/2020  do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2012 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2013 ( sześciolatki)  przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miarę wolnych miejsc,  jeśli ukończą 6 lat w roku 2019r. i uczęszczały wcześniej do przedszkola polskiego lub przedszkola niemieckiego( lub innego).

O przyjęciu decyduje :

-kolejność zgłoszeń,

-rodzeństwo, które uczęszcza już do naszej placówki.

Rodzice przyszłych uczniów klas  proszeni są o wypełnienie specjalnej ankiety zamieszczonej w zalączniku. 

Do klas starszych

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego.  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programowo  niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

O przyjęciu decyduje :

wolne miejsca w danej klasie

kolejność zgłoszeń,

rodzeństwo, które uczęszcza już do naszej placówki.

Potwierdzenie uczęszczania  do klas wyższych dla obecnych uczniów szkoły

Obecni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klas starszych.  Zamiar kontynuowania nauki w klasach wyższych ich rodzice potwierdzają w okresie trwania rekrutacji u wychowawców klas do15 czerwca. Niepotwierdzenie uczęszczania do szkoły w wymaganym terminie, może spowodować brak możliwości przyjęcia do wybranej klasy lub szkoły.

Kandydaci do klas starszych  spoza szkoły będą przyjmowani w ramach wolnych miejsc w danej klasie.

Przyjmowanie absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Szkoły Polskiej we Frankfurcie nad Menem do klasy I Liceum

Rodzice  uczniów, którzy uczęszczają do Szkoły Polskiej we Frankfurcie, w celu zapisania dziecka  do Liceum wypełniają kwestionariusze, oświadczenia  i zgody do 25 maja.

Uczniowie, którzy ukończyli III klasę Gimnazjum do 3- letniego Liceum Ogólnokształcącego

Uczniowie, którzy ukończyli 8 klasę Szkoły Podstawowej do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego

 

Przyjmowanie nowych uczniów do klasy I Liceum (nie uczęszczających  do tej pory do naszej szkoły)

Uczniów spoza szkoły obowiązuje procedura jak przy przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły do klas starszych.

Kandydaci  do klasy I Liceum spoza Szkoły Polskiej we Frankfurcie  przyjmowani są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Kandydaci kwalifikowani będą  do Liceum 3 lub 4- letniego na podstawie roku urodzenia, aby trafić do klasy z rówieśnikami. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programowo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy  posługują się sprawnie językiem polskim w  zakresie następujących kompetencji: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Rekrutacja trwa od 15 maja  do 15 czerwca 2019 r.. Jeśli pozostaną wolne miejsca ogłoszona zostanie 2 rekrutacja . Koniec drugiej rekrutacji - 30 września 2019 r.

Zapisy   dla nowych uczniów odbywają się za pośrednictwem mailowego adresu służbowego kierownika szkoły  Frankfurt@orpeg.pl .

Dokumenty wymagane przy zapisie - dla  nowych uczniów do Szkoły Podstawowej i Liceum

1. Wypełniony Kwestionariusz  Zapisu do Szkoły Polskiej.

2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub w razie jego nieposiadania  niemieckiego nr paszportu.

3. Podpisane zgody:

-KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

- OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE DANYCH OSOBOWYCH

-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU DZIECKA

- OŚWIADCZENIE RODZICA O SPEŁNIENIU PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/ OBOWIAZKU NAUKI

- ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY DZIAŁAJĄCEJ W NIEMIECKIM SYSTEMIE O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU  NAUKI

Oryginały Dokumentów  należy dostarczyć najpóźniej do końca września.

 

Opłaty:  

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie  wszystkich klas Szkoły Podstawowej na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców.

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców pobierana jest  jednorazowa, dobrowolna , roczna składka na Radę Rodziców  w wysokości  40 euro. Przewidziane są zniżki dla rodzeństw, za drugie i kolejne  dziecko w rodzinie dobrowolna opłata wynosi tylko 20 euro.

Uwaga!!!

Prosimy pamiętać, że nie zawsze plan lekcji będzie zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Dlatego konieczne jest, aby składając podanie o przyjęcie do szkoły wzięli Państwo to pod uwagę i zapewnili sobie czas i transport.

 

Zapraszamy serdecznie  do naszej Polskiej Szkoły !!!

Kierownik Szkoły

Eulalia Tomys