Plan lekcji i nauczanie hybrydowe

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Po czterech nieplanowanych miesiącach zdalnego nauczania w minionym roku szkolnym 2019/20, w sobotę tj. 5 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21.

Pragnę Państwa poinformować , że z dniem 31 sierpnia 2020 r. wspólnie z Rada Pedagogiczną podczas wideokonferencji podjęliśmy uchwałę, po wyrażeniu zgody na wniosek kierownika i zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę ORPER, przejście na nauczanie w systemie hybrydowym. Poniżej przytaczam zgodę.

“Szanowna Pani Kierownik,

działając na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 1626) wyrażam zgodę na pracę Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w systemie hybrydowym w terminie od 5 września 2020 r. do odwołania.

Proszę o informowanie o sytuacji na bieżąco.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie dostępności materiałów i bieżący kontakt z uczniami i rodzicami w celu kontynuowania procesu dydaktycznego i zrealizowania programów nauczania.

Z poważaniem,
Justyna Kralisz Wicedyrektor ds. rozwoju oświaty polskiej za granicą”

Szanowni Państwo,

Ze względu na duża liczebność klas przechodzimy na nauczanie hybrydowe. Nauczanie hybrydowe polega na tym, że klasy zostaną podzielone na dwie grupy. Na jednym spotkaniu połowa klasy będzie miała zajęcia stacjonarne a druga połowa i uczniowie z objawami chorobowymi będą realizować nauczanie zdalne. Na kolejnym będzie odwrotnie Wszystko dla zachowania bezpieczeństwa.

Dwie klasy 8 B i III LO, które liczą po 8 uczniów będą miały nauczanie stacjonarne tzn. wszyscy uczniowie tych klas będą mogli uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

Nauczyciele będa wysyłać materiały do uczniów i weryfikować przerobienie przesłanych poleceń podczas następnego rzeczywistego spotkania.

Będziemy tak funkcjonować do odwołania.

Wyjaśniam w szczegółach przekazany plan , który będzie obowiązywał tylko przez nasze najbliższe dwa spotkania tj. 5 i 12 września. Od 26 września wprowadzimy w wyżej wymienionym systemie (połowa uczniów z danej klasy)plan lekcji opracowany na nauczanie stacjonarne w pełnym wymiarze godzin dla każdej klasy.

Dla zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania uczniów i nauczycieli na terenie szkoły oraz realizacji procesu dydaktycznego podzieliłam przyznaną nam przestrzeń w szkole na 5 stref. Dla każdej klasy jedno pomieszczenie, w którym przebywają uczniowie:

Strefy będą odpowiednio oznaczone.

W zbliżonym czasie, w obrębie jednej strefy będą miały zajęcia najwyżej trzy klasy (połowa uczniów).

Proszę wszystkich o uważne (od początku do końca i ze zrozumieniem) przeczytanie i stosowanie się do procedur (dołączonych jako załącznik) obowiązujących na terenie szkoły w tym trudnym dla nas czasie.

Załączam:

  • Plan na 5 i 12 września,
  • Legendę do planu,
  • Procedure postepowania

Z poważaniem,
Kierownik Szkoły Eulalia Tomys