Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Cele i zadania Szkoły ujęte są w Statucie szkoły i wynikają z przepisów prawa:

  1. Cele i zadania Szkoły uwzględniają Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty na wizji i misji Szkoły i obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznia.
  2. Nadrzędną ideą Szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.
  3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w szczególności:
  • zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego;
  • ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
  • podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;
  • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą.

Cele i zadania Szkoły uwzględniają Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty na wizji i misji Szkoły i obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznia.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: