Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Status prawny

Status prawny

Szkoła Polska przy Konsulacie RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie powstała 01. kwietnia 2008 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z przekształcenia sobotniej szkoły przedmiotów ojczystych założonej w październiku 2006 roku.

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Edukacji Narodowej.

Zadania organu prowadzącego, w tym związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Szkoła jest finansowana z tych samych środków.

Nadzór pedagogiczny oraz wykonywanie zadań organu prowadzącego sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrektor Ośrodka we współpracy z Kosulatem Generalnym  Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001652/O/D20191652.pdf

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: