Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Konkurs ORPEGu – „Bądź odważny, gdy rozum zawodzi”

Regulamin Konkursu

Bądź odważny, gdy rozum zawodzi” (Z. Herbert)

 

Konkurs „Bądź odważny gdy rozum zawodzi” skierowany jest do uczniów: szkół polskich
za granicą przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz sekcji polskich we Francji

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej Organizatorem.

2.  Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy określonej tematem i formą adekwatnie do wskazanych kategorii wiekowych. Mottem przewodnim Konkursu jest szeroko pojęta odwaga i bohaterstwo widziane oczami uczniów.

§ 2 Cele konkursu

1. Celem Konkursu jest przybliżenie postaci błogosławionych Józefa Ulmy oraz członków jego rodziny, a także innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i odwagą poprzez ratowanie życia ludzkiego podczas II wojny światowej. 

2. Inspirowanie uczniów do samodzielnych, niebanalnych działań twórczych.

3. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej.

4. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego poza granicami.

5. Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych.

6. Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia

1. Konkurs „Bądź odważny gdy rozum zawodzi” skierowany jest do uczniów: szkół polskich za granicą przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz sekcji polskich we Francji.

 

2. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach:

a)      klasy I-III  à plakat pt. ,,Odwaga”

b)      klasy IV-VI à komiks pt. ,,Bohaterstwo” (Komiks powinien być wykonany na maksymalnie dwóch kartkach formatu A4 )

c)      klasy VII-VIII à film (max 3 minuty) pt. ,,Bohaterstwo”

d)      uczniowie liceum à konkurs fotograficzny pt. ,,Błogosławiona codzienność” (1 praca konkursowa obejmuje max 3 zdjęcia)

· dowolna forma i technika

· ocenie podlega: pomysłowość interpretacji, samodzielność i oryginalność ujęcia tematu, dobór środków wyrazu artystycznego, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny

UWAGA: prace powinny być inspirowane postawą błogosławionej rodziny Ulmów

§ 4 Zasady Konkursu

1.  Konkurs jest jednoetapowy.

2. Szkoła przeprowadza eliminacje wewnętrzne i zgłasza do konkursu maksymalnie po 1 pracy z każdej kategorii*1.

3. Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje WYŁĄCZNIE szkoła, nie będą rozpatrywane zgłoszenia indywidualne.

4. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurs@orpeg.pl do dnia 10 marca 2024 roku do północy czasu polskiego, z dopiskiem – Konkurs ,,Bądź odważny gdy rozum zawodzi” – wraz z wypełnionymi, podpisanymi i zeskanowanymi: formularzem zgłoszeniowym, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na upowszechnianie wizerunku.

5. Zgłoszenia niepełnoletnich uczestników, które nie będą zawierały zgody rodzica lub opiekuna prawnego nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 5 Komisja Konkursu

1.    Konkurs przeprowadzi Komisja konkursu powołana przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

2.    Komisja odpowiadać będzie za prawidłowy przebieg konkursu.

3.    Komisja podejmuje decyzję większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.

4.    Komisja ma prawo nie przyznać głównej nagrody i zdecydować o liczbie wyróżnień.

§ 6 Terminarz Konkursu

1.        Prace należy przesłać do 10 marca 2024 roku. Prace przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

2.        Finał konkursu odbędzie się 24 marca 2024 roku.

3. Lista autorów zwycięskich prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej
i Facebooku Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni pocztą mailową o przyznaniu im nagrody na adres e-mail wskazany zgodnie z Regulaminem.

§ 7 Nagrody

1.      Organizator przewiduje przyznanie nagród dla laureatów oraz upominków dla osób wyróżnionych.

2.      Jury przewiduje następujący podział nagród:

·         W kategorii wiekowej klas I-III nagrodą za I miejsce jest voucher na wycieczkę śladami Polaków w kraju zamieszkania uczniów;

·         W kategorii klas IV-VI oraz VII-VIII wycieczka do Polski;

·         W kategorii wiekowej „uczniowie liceum” jury przyzna rzeczowe nagrody indywidualne.

2. Komisja może zdecydować o innym podziale puli nagród.

3. Decyzja komisji, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

5. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

6. Warunkiem przesłania nagrody będzie podanie adresu jej doręczenia po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia
w dostarczeniu nagrody, wynikające przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.  Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) przedłużenia terminu przesyłania prac lub odstąpienia od realizacji Konkursu, bez podania przyczyny,

b) zmian treści niniejszego Regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych,

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,

d) zmian w Regulaminie, które będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

3. Pytania w sprawie Konkursu należy kierować do koordynatora – konkurs@orpeg.pl

*1 prace należy przekazać opiekunowi klasy do 17.02.2024 r.

Do pobrania