Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem zwana SP Frankfurt jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie:

  • ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Organem prowadzącym dla SP Frankfurt jest MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje we współpracy z Kierownikiem urzędu konsularnego, DYREKTOR OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D . Szkoła podlega MINISTERSTWU EDUKACJI NARODOWEJ i realizuje programy w oparciu o podstawę programową, zatwierdzoną przez to ministerstwo. Prowadzimy nauczanie w systemie uzupełniającym realizując następujące przedmioty:

  • nauczanie edukacji polonistycznej w klasach I-III,
  • język polski, wiedzę o Polsce w pozostałych klasach.

Rok szkolny trwa od września do czerwca . W trakcie roku szkolnego przewidziane są ferie: jesienne, zimowe, wielkanocne i letnie. Lekcje odbywają się w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu. Nauczanie jest bezpłatne.