Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Polskiej ORPEG/Warszawa

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich klas (20 osób). Rada Rodziców spotyka się co najmniej raz na kwartał, aktywni rodzice utrzymują regularny kontakt osobisty na terenie placówki oraz przy pomocy mediów elektronicznych.

Składki

Składki prosimy wpłacać przelewem na konto Rady Rodziców prowadzone w walucie euro:

Nazwa: Rada Rodziców SPK
IBAN: PL66 1140 2004 0000 3812 0615 6147
BIC: BREXPLPWMBK
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, rok szkolny.

Za jedno dziecko wpłata wynosi 40 euro, drugie dziecko 20 euro, czyli za dwoje opłata wyniesie 60 euro, trzecie dziecko i kolejne jest zwolnione z opłaty.

Serdecznie dziękujemy za wspieranie szkoły.

Informacja o składkach

Od dnia 1 września 2017 r. na podstawie znowelizowanej ustawy „Prawo oświatowe” Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Te fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego są uprawnione osoby będące członkami Rady Rodziców lub inne osoby upoważnionie przez Radę Rodziców.
Na zebraniu 11.11.2017 przedstawiciele klas ustalili wysokość sugerowanej składki i upoważnili przewodniczącego Rady do założenia konta bankowego.