Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Regulamin

REGULAMIN SPL FRANKFURT- OBOWIĄZUJĘ WSZYSTKICH UCZNIOW NASZEJ SZKOŁY

 1. Uczniowie wszystkich klas przychodzą na zajęcia punktualnie, a dzieci z klas I – III szkoły podstawowej są punktualnie przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub  opiekunów. W przypadku, gdyby dziecko miało być odebrane przez osobę inną niż któreś z rodziców, prosimy każdorazowo o pisemną informację.
 2. Ze względu na warunki umowy uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły wyłącznie w godz. 8:00-18.00.
 3. Uczniowie mogą zostać wcześniej zwolnieni z lekcji na podstawie pisemnej prośby rodziców, a w wyjątkowych sytuacjach- telefonicznie.
 4. Nieobecności na lekcjach powinny być usprawiedliwiane. Przekroczenie progu 50% nieobecności na zajęciach z jakiegoś przedmiotu pociąga za sobą konieczność zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego.
 5. Uczniowie powinni systematycznie przygotowywać się do lekcji zgodnie ze wskazówkami nauczycieli.
 6. Uczniowie, którzy byli nieobecni, powinni uzupełnić materiał i odrobić pracę domową.
 7. W czasie zajęć i przerw uczniowie nie powinni wychodzić poza teren szkoły. Opuszczenie przez ucznia Szkoły bez pisemnego zezwolenia rodziców wymaga ich natychmiastowego powiadomienia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 8. Ze względów bezpieczeństwa uczniom nie wolno wpuszczać na teren szkoły osób postronnych oraz przyjmować od nich jakichkolwiek przesyłek i wnosić ich na teren szkoły.
 9. Na terenie szkoły należy zachowywać się kulturalnie i spokojnie, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.
 10. Należy bezwzględnie szanować mienie szkoły, koleżanek i kolegów oraz pracowników. Za szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził, lub rodzice grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.
 11. W czasie zajęć uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 12. Na zajęcia nie należy przynosić wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 13. Prosimy o podawanie dzieciom do szkoły zdrowej żywności. Zabrania się przynoszenia do szkoły napojów energetyzujących, gdyż zawierają szkodliwe substancje oraz produktów zawierających orzechy.
 14. Niedopuszczalne jest palenie, picie alkoholu oraz używanie narkotyków na terenie szkoły oraz w jej obrębie.
 15. W relacjach między nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy samymi uczniami obowiązuje wzajemny szacunek i życzliwość.
 16. W przypadku łamania regulaminu do szkoły wzywani są rodzice, a w szczególnych przypadkach nauczyciele mogą wezwać policję!
 17. Uczeń może zostać decyzją kierownika szkoły, podjętą na podstawie uchwały rady pedagogicznej szkoły, zawieszony w prawach ucznia, a nawet skreślony z listy uczniów, jeżeli dopuszcza się rażącego naruszania dyscypliny i zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 • naruszania nietykalności innych uczniów lub pracowników szkoły,
 • rozbojów w szkole,
 • picia alkoholu w szkole lub na zajęciach pozaszkolnych, a także wszelkich
 • niewłaściwych zachowań w miejscu publicznym godzących w dobre imię szkoły i polskiej społeczności w Niemczech,
 • dewastacji mienia szkolnego,
 • fałszowania dokumentów,
 • kradzieży,
 • posiadania lub handlu narkotykami,
 • notorycznego uchylania się od wypełniania obowiązków szkolnych

Kierownik Szkoły Polskiej
Eulalia Tomys