Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą  we Frankfurcie nad Menem (w skrócie SPL Frankfurt).

Rekrutacja trwa od 15 maja  do 15 czerwca 2024 r..

(Wnioski przysłane przed 15 maja, nie będą podlegać w rekrutacji)

Informacje

dla rodziców  zapisujących dzieci do Szkoły Polskiej we Frankfurcie oraz dla rodziców, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w Szkole Polskiej we Frankfurcie.

Informacje ogólne :

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole działającej w systemie niemieckim- czyli języka polskiego, a w klasach starszych dodatkowo wiedzy o Polsce czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie).

W skład szkoły wchodzi 8- letnia Szkoła Podstawowa oraz czteroletnie Liceum Ogólnokształcące.

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe.

Wszyscy chętni uczniowie maja możliwość posiadania polskiej  legitymacje szkolne.

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej:

 • edukacja polonistyczna w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej;
 • język polski od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum;
 • wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum;

Nauczyciele

W Szkole Polskiej we Frankfurcie nad Menem pracują pedagodzy   następujących specjalności :

edukacji wczesnoszkolnej,  języka polskiego, wiedzy o Posce, bibliotekarstwa.

Wszyscy nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne,  kierunkowe ( ukończone studia bądź kursy  uprawniające do uczenia danego przedmiotu), jak również kursy kwalifikacyjne, umożliwiające zgodnie z polskim prawem, pracę w szkołach polskich poza granicami.

Przyjmowanie nowych uczniów do szkoły do klasy I Szkoły Postawowej:

W roku szkolnym 2024/2025  do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2017 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2018  ( sześciolatki)  przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miarę wolnych miejsc do oddziału dziecięcego.

O przyjęciu decyduje :

 • kolejność zgłoszeń,
 • rodzeństwo, które uczęszcza już do naszej placówki.

Rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych  proszeni są o wypełnienie specjalnej ankiety zamieszczonej w załączniku nr 6. 

Do klas starszych

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego.  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programowo  niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

O przyjęciu decyduje :

 • wolne miejsca w danej klasie
 • kolejność zgłoszeń,
 • rodzeństwo, które uczęszcza już do naszej placówki.

Przyjmowanie absolwentów Szkoły Podstawowej Szkoły Polskiej we Frankfurcie nad Menem do klasy I Liceum.

Obecni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.  Zamiar kontynuowania nauki uczniowie lub ich rodzice potwierdzają w okresie trwania rekrutacji u wychowawców klas do 15 czerwca wypełniając wszystkie wymagane dokumenty. Niepotwierdzenie uczęszczania do szkoły w wymaganym terminie, może spowodować brak możliwości przyjęcia do wybranej klasy lub szkoły.

Przyjmowanie nowych uczniów do klasy I Liceum (nie uczęszczających  do tej pory do naszej szkoły)

Uczniów spoza szkoły obowiązuje procedura jak przy przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły do klas starszych.

Kandydaci  do klasy I Liceum spoza Szkoły Polskiej we Frankfurcie  przyjmowani są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Kandydaci kwalifikowani będą  do Liceum 4- letniego na podstawie roku urodzenia, aby trafić do klasy z rówieśnikami. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy  programowo niższej  uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy  posługują się sprawnie językiem polskim w  zakresie następujących kompetencji: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu.

Rekrutacja trwa od 15 maja  do 15 czerwca 2024 r..

Jeśli pozostaną wolne miejsca ogłoszona zostanie  rekrutacja uzupełniająca.

Zapisy   dla nowych uczniów odbywają się za pośrednictwem mailowego adresu służbowego kierownika szkoły  Frankfurt@orpeg.pl .

Składanie odwołania.

 • W terminie 7 dni od dnia podania wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Harmonogram rekrutacji

 1. Do 10 maja – wydanie przez Dyrektora Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
 2. Do 15 maja – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 3. Do 15 czerwca – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klas Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
 4. Do 30 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji.

Od 31 sierpnia do 15 września  – rekrutacja uzupełniająca.

 1. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego
  w terminach określonych w ust. 1, Kierownik Szkoły ustala inne terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminy składania dokumentów, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły.

Dokumenty wymagane przy zapisie – dla  nowych uczniów do Szkoły Podstawowej i Liceum

 • dokumentację rekrutacyjną stanowią:
 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły – załącznik nr 1,
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
 4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4;

Zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły.
W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane.

powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.

Oryginały Dokumentów  należy dostarczyć najpóźniej do końca września.

Opłaty:

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie  wszystkich klas Szkoły Podstawowej na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców.

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców pobierana jest  jednorazowa, dobrowolna , roczna składka na Radę Rodziców  w wysokości  40 euro. Przewidziane są zniżki dla rodzeństw, za drugie i kolejne  dziecko w rodzinie dobrowolna opłata wynosi tylko 20 euro.

Uwaga!!!

Prosimy pamiętać, że nie zawsze plan lekcji będzie zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Dlatego konieczne jest, aby składając podanie o przyjęcie do szkoły wzięli Państwo to pod uwagę i zapewnili sobie czas i transport.

 

Dyrektor Szkoły

Jolanta Kmieć

Do pobrania