Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Rekrutacja

 Rekrutacja do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (w skrócie SPL Frankfurt). 

Rekrutacja trwa od 15 maja do 15 czerwca 2021 r.. 

Informacje 

dla rodziców zapisujących dzieci do Szkoły Polskiej we Frankfurcie oraz dla rodziców, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w Szkole Polskiej we Frankfurcie. 

Informacje ogólne : 

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole działającej w systemie niemieckim- czyli języka polskiego, a w klasach starszych dodatkowo wiedzy o Polsce czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie). 

W skład szkoły wchodzi 8- letnia Szkoła Podstawowa oraz trzy i czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. 

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe. 

Wszyscy chętni uczniowie maja możliwość posiadania polskiej legitymacje szkolne. 

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej: 

– język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej; 

– język polski od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum; 

– wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia Liceum; 

System zjazdów: 

Uczniowie w ciągu roku szkolnego mają 20 zjazdów, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego oraz począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej- wiedzy o Polsce. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty. Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami co 2 tygodnie. 

Nauczyciele 

W Szkole Polskiej we Frankfurcie nad Menem pracują pedagodzy następujących specjalności : 

edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, geografii, bibliotekarstwa. 

Wszyscy nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne, kierunkowe ( ukończone studia bądź kursy uprawniające do uczenia danego przedmiotu), jak również kursy kwalifikacyjne, umożliwiające zgodnie z polskim prawem, pracę w szkołach polskich poza granicami kraju. 

Przyjmowanie nowych uczniów do szkoły do klasy I Szkoły Postawowej: 

W roku szkolnym 2021/2022 do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2014 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2015 ( sześciolatki) przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje : 

 kolejność zgłoszeń, 

 rodzeństwo, które uczęszcza już do naszej placówki. 

Rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych proszeni są o wypełnienie specjalnej ankiety zamieszczonej w załączniku nr 6. 

Do klas starszych 

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy programowo niższej uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym. 

O przyjęciu decyduje : 

 wolne miejsca w danej klasie 

 kolejność zgłoszeń, 

 rodzeństwo, które uczęszcza już do naszej placówki. 

Przyjmowanie absolwentów Szkoły Podstawowej Szkoły Polskiej we Frankfurcie nad Menem do klasy I Liceum. 

Obecni uczniowie szkoły mają pierwszeństwo w przyjmowaniu do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Zamiar kontynuowania nauki uczniowie lub ich rodzice potwierdzają w okresie trwania rekrutacji do15 czerwca wypełniając wszystkie wymagane dokumenty. Niepotwierdzenie uczęszczania do szkoły w wymaganym terminie, może spowodować brak możliwości przyjęcia do wybranej klasy. 

Przyjmowanie nowych uczniów do klasy I Liceum (nie uczęszczających do tej pory do naszej szkoły) 

Uczniów spoza szkoły obowiązuje procedura jak przy przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły do klas starszych. 

Kandydaci do klasy I Liceum spoza Szkoły Polskiej we Frankfurcie przyjmowani są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego. Kandydaci kwalifikowani będą do Liceum 4- letniego na podstawie roku urodzenia, aby trafić do klasy z rówieśnikami. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia klasy programowo niższej uzyskane w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym. 

Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy posługują się sprawnie językiem polskim w zakresie następujących kompetencji: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu. 

Rekrutacja trwa od 15 maja do 15 czerwca 2021 r.. 

Jeśli pozostaną wolne miejsca ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Koniec drugiej rekrutacji – 15 września 2021 r. 

Zapisy dla nowych uczniów odbywają się za pośrednictwem mailowego adresu służbowego kierownika szkoły frankfurt@orpeg.pl 

Składanie odwołania. 

 W terminie 7 dni od dnia podania wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 

 Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

 Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Kierownika Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 Kierownik Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

Harmonogram rekrutacji 

1. Do 30 kwietnia – wydanie przez Kierownika Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji. 

2. Do 15 maja – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji. 

3. Do 15 czerwca – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klas Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami). 

4. Do 30 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji. 

Od 31 sierpnia do 15 września – rekrutacja uzupełniająca. 

5. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych w ust. 1, Kierownik Szkoły ustala inne terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły. 

Dokumenty wymagane przy zapisie – dla nowych uczniów do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcacego 

Dokumentację rekrutacyjną stanowią: 

a) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły Polskiej– załącznik nr 1, 

b) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2, 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b, 

d) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4; 

Zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane, 

e) powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5, 

f) ankieta – załącznik nr 6. 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej do końca września. 

Opłaty: 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 

Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 

Uczniowie liceum zaopatrują się w materiały dydaktycznie we własnym zakresie. 

Wykaz obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 podręczników i ćwiczeń będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną na stronie szkoły w czerwcu. 

Uwaga!!! 

Prosimy pamiętać, że nie zawsze plan lekcji będzie zgodny z Państwa oczekiwaniami. 

Dlatego konieczne jest, aby składając podanie o przyjęcie do szkoły wzięli Państwo to pod uwagę i zapewnili sobie czas i transport. 

Kierownik Szkoły 

Eulalia Tomys